Australia : Hình Ảnh Xa Xưa Các Gia Đình K21 tại Úc Châu

By • Mar 3rd, 2023 • Category: HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH K21 THỜI XA XƯA


Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã Úc Châu Hội Ngộ Năm 2004.Từ trái sang phải: Đặng Văn Dự, Dương Ngọc Lợi, Huỳnh Phương Toàn, Lê Văn Minh, Lâm Quang Tiếng, Hoàng Trọng Tuấn, Nguyễn Hữu Hạnh, Đỗ Ngọc Nhẫn và ngồi hàng đầu là Đặng Văn Dư.


Đại Gia Đình Nhân Mã 2 Úc Châu chụp hình lưu niệm trong dịp hội ngộ năm 2004


Gia Đình NM2 DƯƠNG NGỌC LỢI


Gia Đình NM2 ĐỖ NGỌC NHẪN


Gia Đình NM2 HUỲNH PHƯƠNG TOÀN


Gia Đình NM2 HOÀNG TRỌNG TUẤN


Gia Đình NM2 HUỲNH VĂN DỰ


Gia Đình NM2 LÊ VĂN MINH


NM2 TRẦN THANH HỒNG


NM2 HUỲNH SANH thăm viếng Melbourne, Australia 2008 gặp gỡ các K21 HUỲNH PHƯƠNG TOÀN, LÊ VĂN MINH và DƯƠNG NGỌC LỢI.

 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.