ĐH12 – Đã Ghi Danh

(Ghi chú: Vì lý do dịch bịnh COVID-19, BTC đã quyết định ngưng việc tổ chức ĐH12)

  • Ghi danh tham dự: Để ghi danh, xin vui lòng liên lạc BTC bằng điện thoại; hoặc giản dị nhất là qua email diễn đàn NM2.
  • Sửa đổi: Trang nầy sẽ được nhanh chóng , xin vui lòng thông báo BTC những chi tiết cần sửa đổi.

==>>> Ghi danh Khách Sạn