Cruise – Vài Nhắc Nhở Activities

1. Group Dining:

  • Bắt đầu 6pm. Danh sách từng bàn sẽ được thông báo.
  • Sẽ có 2 formal nights.

2. Dress Code: (Group dining only)

– Casual: Ladies: Skirt or pants (no holes, rips or tears) with a blouse. Gentlemen: Pants (no holes, rips or tears) with a collared shirt.

– Formal: Ladies: Cocktail dress or pantsuit. Gentlemen: Suit (black tie is optional)

Note: Swimsuits, robes, bare feet, tank tops, baseball caps and pool wear are not allowed in the main restaurants or specialty restaurants.

3. Group Photos: 1st formal night, 03/11/18, 4:30pm – 5:30pm. Lệ phí của group photos là $200 trích ra từ $2,250 TC credit.

4. Chuẩn Bị Hành Trang:

  • Không thể mang clothing irons
  • Có thể mang cuốn tóc
  • Có thể tìm hiểu thêm, theo link sau đây:

https://help.carnival.com/app/answers/detail/a_id/2261