Ghi Danh Tham Dự Đại Hội 12

  • Hạn chót để ghi danh: 20 tháng 9, 2023.
  • Ghi danh tham dự: Để ghi danh, xin vui lòng liên lạc BTC bằng điện thoại; hoặc giản dị nhất là qua email diễn đàn NM2.
  • Sửa đổi: Trang nầy sẽ được nhanh chóng , xin vui lòng thông báo BTC những chi tiết cần sửa đổi.

==>> Thông Báo Số II – ĐH12

==>> Theo link nầy để đặt phòng – Cruise