Ghi Danh Tham Dự – ĐH12

  • Hạn chót để ghi danh: 20 tháng 9, 2023.
  • Ghi danh trễ hay sửa đổi sau hạn chót ghi danh: Trang nầy sẽ tiếp tục nhanh chóng được ; xin vui lòng liên lạc BTC bằng điện thoại; hoặc giản dị nhất là qua email diễn đàn NM2.

=> Thông Báo Số II – ĐH12

=> Theo link nầy để đặt phòng (Cruise Cabin)

=> Theo link nầy để đặt phòng (Holiday Inn & Suites)

=> Theo link nầy để biết tổng số các chi phí tham dự ĐH