Chương Trình HNB – 3 Ngày Trên Bờ (Sep 27-Sep 29, 2019)