Hội Ngộ 2018 – ĐH10


MAIN SCREEN – ĐẠI HỘI10

Lời Mở Đầu

Chương Trình Tổng Quát ĐH10

Ghi Danh ĐH10

• Khách Sạn – ĐH10

Danh Sách ĐH10

Khi Cần Liên Lạc ĐH10

Đêm ĐH10

Đi Cruise & Itinerary

  1. Cruise – Hướng Dẫn Ghi Danh
  2. Danh Sách – Cruise only
  3. Hướng Dẫn trả Final Payment với Costco
  4. Insurance for Cruise
  5. Cruise – Hướng Dẫn Online Check-in
  6. Đặc biệt iphone ipad !!! – “CARNIVAL’S WI-FI SERVICE & HUB APP”

Chọn Airports & Phương Tiện Di Chuyển:

  1. Hotel <=> Cruiseport
  2. Orange County <=> Las Vegas

Các Địa Điểm Cần Thiết – ĐH10

Hỏi Đáp (Q&A)

Credits: OBC, CCC, TCC