Final Payment with Costco

Arrange to pay the Final Payment với Costco

(Final Payment đã bắt đầu. Hạn Chót: Dec 11, 2017!!!)

Final Payment:

 • Balanced: Sau khi ghi danh, mỗi cabin đã đóng trước $500 deposit. Mỗi cabin còn phải hoàn tất việc trả phần tiền còn lại (Final Payment) cho Costco trước ngày Dec 11, 2017; (no penalty until Dec 19, 2017). Do vậy khoảng đầu tháng 12, BTC sẽ nhắc nhở lại và theo dõi. Mọi người có thể tìm thấy “Bal Due” ở cột bên phải ngoài cùng, trên cái attachment lúc trước BTC gởi tới mọi người ngay sau khi ghi danh. Nếu cần, BTC sẽ một lần nữa gởi lại booking information nầy cho từng cabin.
 • Cách trả:
  • Theo Costco’s policy, agent sẽ gởi “FAX FINAL PMT FORM“, như form SAMPLE bên dưới. (Xin lưu ý những chỗ trống cần information màu vàng)
  • Đầu tháng 12, để bắt đầu việc trả Final Payment, BTC sẽ gởi qua email Diễn Đàn 1 copy của FORM (Word format) dùng để điền. Mỗi cabin sẽ cần điền đầy đủ information, vào các chỗ trống màu vàng, trước khi gởi đi.
  • Xin vui lòng đọc hết các hướng dẫn khác bên dưới.

(FORM SAMPLE):

Xin các bạn lưu ý các điểm sau đây:

 • Costco không nhận tiếp xúc từng người qua điện thoại. Mọi thắc mắc liên lạc qua Võ Văn Lưu.
 • Nhận Visa & MC only – No AmExp, No personal check
 • Điền vào các chỗ trống trên fax form.
 • Lưu ý “Billing Address”: Đây sẽ là địa chỉ để nhận “Costco Cash Card” từ Costco.
 • Cách gởi FORM:
  • Nếu Fax thì dùng FAX# (như được cung cấp trên form): 425-657-2070
  • Mếu muốn dùng e-mail thì dùng địa chỉ (như được cung cấp trên form): “Stacy.Meza@costcotravel.com”.
 • Nếu bị trở ngại và cần giúp đở trong việc trả Final Payment nầy, xin vui lòng liên lạc với VV Lưu.

Ghi chú của BTC: Mọi người có thể cho là cách sắp xếp để trả final payment nầy có thể coi là khá luộm thuộm. Thường thì ai cũng quen và thích với cách dùng phone trực tiếp với agent. Tuy nhiên vì đây là policy của Costco, không làm khác được, xin vui lòng thông cảm. Nhóm đi cruise Nam CA tương đối quen thuộc, không trở ngại với sắp xếp nầy của Costco.

Sau cùng, gởi bằng cách nào cũng vậy, ngay sau đó mọi người cũng nên theo dõi các transactions của credit card account.