Khi Cần Liên Lạc & Tin Tức Mới Nhất

LIÊN LẠC BẤT CỨ LÚC NÀO

 • Dùng email qua DienDanGoogle-K21.
 1. Nếu không phải vấn đề đặc biệt riêng tư, cách dễ dàng nhất là dùng email qua DienDanGoogle-K21.
 2. Gởi riêng qua email BTC/ĐH10: btc.dh10@gmail.com.
 3. Gởi riêng người chịu trách nhiệm trong BTC.
 • Dùng phone

 

BAN TỔ CHỨC

 • Nguyễn Đức Lợi:  Điều Hành Tổng Quát
 • Đặng Duy Bảo: Liên lạc, hợp đồng
  1. Hotel
  2. Restaurant
  3. Đêm ĐH10
 • Huỳnh Hùng Hoàng, Thủ Quỹ:

16418 Mount Keller Cir

Fountain Valley, CA 92708

 1. Niên liễm
 2. Chi thu ĐH10
 • Võ Văn Lưu: Cruise only – Liên lạc, hợp đồng

11246 Clemson Drive

Alta Loma, CA 91701

 1. Costco
 2. Carnival
 3. Nhận cruise deposit
 • Phạm Văn Tố:
  1. Các ghi nhận, cập nhật tin tức việc ghi danh
  2. Liên lạc với BKT về website ĐH10

 

TIN TỨC MỚI NHẤT

 • Từ ngày Thứ Hai 7/17/17 bắt đầu ghi danh phần chính của ĐH10.