Liên Lạc Ban Tổ Chức HNB


 

Liên Lạc Ban Tổ Chức HNB
Ban Tổ Chức “Nhân Mã Hội Ngộ Tại Boston 2019” dùng Email của Diễn Đàn Nhân Mã:

<<< sqhq21@googlegroups.com >>>
để phổ biến các thông tin liên quan đến việc tổ chức HNB đến các bạn K21 khắp nơi.

Dưới đây là thành phần Ban Tổ Chức cùng với số phone, nếu các bạn cần liên lạc:

  • Trưởng Ban Tổ Chức: Phó Phước Hồng (860-993-4848)
  • Ban Kỷ Thuật và Truyền Thông: Lý Thuần Kỳ (978-987-8652)
  • Thủ Quỹ Cho HNB: Võ Văn Thắng (617-817-5958)
  • Ban Du Thuyền: Võ Văn Lưu (909-210-1696) & Phạm Văn Tố (949-836-7549)
  • Ban Liên Lạc Khách Sạn: Trần Văn Tồn (781-417-0032)
  • Ban Điều Động Tổng Quát: Trần Bá Tòng (203-400-4467)