Canada : Hình Ảnh Xa Xưa Các Gia Đình K21 tại Canada

By • Mar 3rd, 2023 • Category: HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH K21 THỜI XA XƯA

Gia Đình NM2 NGUYỄN LỘC THỌ

NM2 NGUYỄN HỮU THẮNG lên xe hoa

Gia Đình NM2 VĂN CÔNG QUÂN

Gia Đình NM2 HUỲNH SANH tham dự Lễ Mãn Khóa Bác Sĩ Nha Khoa cho trưởng nam
tại Trường Đại-học Manitoba, Canada năm 1999.

Gia Đình NM2 PHÓ PHƯỚC HỒNG được gia đình HUỲNH SANH đón tiếp tại tư gia
với món đặc sản “nem nướng Ninh Hòa” , Nha Trang .

 


Các bài đã đưa lên

Comments are closed.