DANH SÁCH KHÓA 21

Danh sách các thành viên trong Đại Gia Đình Đệ Nhị Nhân Mã, xuất thân từ Khóa 21 của Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, được liệt kê theo từng trung đội như sau:

TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG: NGUYỄN VĂN BÁU

******

ĐẠI ĐỘI CHỈ HUY
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:  Lê Thành Nhân

 

Trung Đội 1 Chỉ Huy
Trung Đội Trưởng: Nguyễn Đức Lợi

 1. Tôn Thất Án
 2. Đặng Duy Bảo
 3. Trần Đăng Bé
 4. Mai Tứ Cường
 5. Nguyễn Văn Dũng
 6. Dương Đức Hiền
 7. Thái Văn Hồng
 8. Nguyễn Hoài Hùng
 9. Nguyễn Sỉ Hy
 10. Lâm Thanh Khiết
 11. Nguyễn Đức Lợi
 12. Hồ Văn Nhỏ
 13. Tạ Quảng
 14. Nguyễn Đình Quí
 15. Dương Kim Sơn
 16. Kim Ngọc Thành
 17. Nguyễn Công Thành
 18. Trần Văn Thiên
 19. Nguyễn Đình Trúc
 20. Trần Văn Tuấn
 21. Huỳnh Bá Vạn
 22. Huỳnh Ngọc Xướng

Trung Đội 2 Chỉ Huy
Trung Đội Trưởng: Phạm Văn Tố

 1. Võ Văn Ánh
 2. Hà Ngọc Đễ
 3. Đỗ Đoan
 4. Phạm Anh Dõng
 5. Huỳnh Văn Dự
 6. Trần Thanh Hồng
 7. Phạm Văn Khanh
 8. Nguyễn Văn Kỉnh
 9. Phạm Đức Lai
 10. Nguyễn Kỷ Lăng
 11. Nguyễn Văn Lập
 12. Trần Văn Lưu
 13. Lê Văn Minh
 14. Phạm Văn Ngó
 15. Đặng Hữu Phước
 16. Trần Dụng Phước
 17. Đặng Qui
 18. Võ Cao Sơn
 19. Huỳnh Văn Thông
 20. Phạm Văn Tố
 21. Lý Tỷ
 22. Lương Văn Vân
 23. Lê Quang Thu Võ

Trung Đội 3 Chỉ Huy
Trung Đội Trưởng: Bùi Văn Bửu

 1. Bùi Văn Bửu
 2. Đỗ Hữu Cảnh
 3. Phan Văn Cát
 4. Võ Khắc Chiếm
 5. Đỗ Văn Chương
 6. Nguyễn Tấn Hà
 7. Phan Ngọc Hân
 8. Lê Công Hội
 9. Trần Quang Minh
 10. Đỗ Cao Năm
 11. Ngô Quang Nghi
 12. Thiệu Đăng Nhớ
 13. Lê Đức Phán
 14. Nguyễn Siềng
 15. Văn Công Lam Sơn
 16. Ngô Văn Tấn
 17. Hoàng Công Thành
 18. Phan Chí Thiện
 19. Trần Bá Tòng
 20. Nguyễn Trân
 21. Ngô Đình Tỵ
 22. Nguyễn Xao

Trung Đội 4 Chỉ Huy
Trung Đội Trưởng: Nguyễn Minh Tâm

 1. Nguyễn Văn Cách
 2. Võ Chờm
 3. Lê Ngọc Đệ
 4. Phạm Văn Đốc
 5. Võ Hòa
 6. Trần Văn Hoàng
 7. Nguyễn Quý Hợi
 8. Nguyễn Trí Hồng
 9. Đặng Tiến Hưng
 10. Dương Ngọc Lợi
 11. Lê Văn Minh (T)
 12. Trần Kim Ngọc
 13. Lê Thành Nhân
 14. Huỳnh Văn Phát
 15. Trần Văn Quang
 16. Nguyễn Viết Quí
 17. Lê Văn Sang
 18. Trần Bá Sửu
 19. Nguyễn Minh Tâm (E)
 20. Phạm Minh Tâm
 21. Nguyễn Hữu Thắng
 22. Huỳnh Minh Trí
 23. Nguyễn Cường Việt

Trung Đội 5 Chỉ Huy
Trung Đội Trưởng: Đoàn Hữu Trí

 1. Nguyễn Văn Báu
 2. Phạm Văn Đức
 3. Nguyễn Được
 4. Nguyễn Hữu Hạnh
 5. Phạm Công Hùng
 6. Lý Thuần Kỳ
 7. Nguyễn Anh Kỳ
 8. Võ Văn Lưu
 9. Nguyễn Đức Lý
 10. Nguyễn Thành Nghĩa
 11. Nguyễn Văn Nguyên
 12. Lê Kiều Phú
 13. Phạm Ngọc Quỳnh
 14. Tôn Hữu Tài
 15. Cao Trọng Thẩm
 16. Võ Văn Thắng
 17. Nguyễn Lộc Thọ
 18. Huỳnh Phương Toàn
 19. Đoàn Hữu Trí
 20. Nguyễn Tấn Vẹn
 21. Lê Mạnh Việt
 22. Nguyễn Thế Vinh

Trung Đội 6 Chỉ Huy
Trung Đội Trưởng: Vũ Ngô Mỹ

 1. Hoàng Trọng Cường
 2. Trần Mạnh Cường
 3. Phạm Tấn Đạt
 4. Nguyễn Duy
 5. Nguyễn Hạnh
 6. Nguyễn Văn Hiền
 7. Huỳnh Trung Hiếu
 8. Nguyễn Hồng
 9. Lâm Hưng
 10. Ngô Hương
 11. Lâm Tấn Khương
 12. Đinh Văn Kính
 13. Nguyễn Ngọc Mục
 14. Lưu Văn Mười
 15. Vũ Ngô Mỹ
 16. Trần Văn Năm
 17. Trần Văn Tập
 18. Trần Trọng Thu
 19. Trần Văn Tồn
 20. Nguyễn Văn Trào
 21. Phan Quốc Trinh
 22. Trần Anh Tuấn

ĐẠI ĐỘI CƠ KHÍ
ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG:  ĐỖ NGỌC NHẪN

 

Trung Đội 1 Cơ Khí
Trung Đội Trưởng: Vĩnh Đại Nam

 1. Phan Văn Bắc
 2. Nguyễn Văn Châu
 3. Phạm Hùng Chiến
 4. Trần Trung Gấu
 5. Nguyễn Thanh Hải
 6. Huỳnh Công Hòa
 7. Nguyễn Văn Hừng
 8. Cao Bích Quốc Huy
 9. Lê Văn Khoái
 10. Võ Văn Lâm
 11. Phan Văn Lân
 12. Dương Thanh Long
 13. Nguyễn Tuấn Mảnh
 14. Vĩnh Đại Nam
 15. Lê Văn Phú
 16. Văn Công Quân
 17. Nguyễn Văn Sáng
 18. Bùi Sơn
 19. Huỳnh Ngọc Sơn
 20. Lê Hoành Sơn
 21. Võ Tánh
 22. Trần Văn Việt

Trung Đội 2 Cơ Khí
Trung Đội Trưởng: Võ Văn Tý

 1. Trịnh A
 2. Nguyễn Hoàng Anh
 3. Lê Văn Be
 4. Trần Văn Bình
 5. Huỳnh Xuân Dinh
 6. Lâm Văn Do
 7. Võ Văn Đoàn
 8. Đặng Văn Dư
 9. Phạm Văn Giai
 10. Võ Văn Hà
 11. Lương Nguyên Lân
 12. Nguyễn Bùi Thăng Long
 13. Nguyễn Văn Lực
 14. Đoàn Cảnh Nga
 15. Nguyễn Văn Phước
 16. Đinh Sáo
 17. Võ Tài
 18. Lâm Quang Tiếng
 19. Trương Quang Tiệp
 20. Hoàng Trọng Tuấn
 21. Võ Văn Tý
 22. Nguyễn Thanh Vân
 23. Trịnh Xí

Trung Đội 3 Cơ Khí
Trung Đội Trưởng: Đặng Mậu Sơn

 1. Nguyễn Hoàng Be
 2. Trang Văn Bé
 3. Huỳnh Châu Công
 4. Hồ Công Cung
 5. Tôn Thất Dũng
 6. Nguyễn Văn Đượm
 7. Đặng Văn Giắn
 8. Phạm Thúc Hoàng
 9. Nguyễn Văn Hoành
 10. Đỗ Mạnh Hùng
 11. Ngô Thanh Hùng
 12. Đoàn Văn Lập
 13. Hoàng Ngọc Lược
 14. Nguyễn Văn Mong
 15. Nguyễn Văn Năm
 16. Lê Văn Nước
 17. Lư Khả Phát
 18. Đặng Mậu Sơn
 19. Huỳnh Văn Thạch
 20. Nguyễn Văn Thiệu
 21. Nguyễn Hữu Tuấn
 22. Bùi Khắc Vi

Trung Đội 4 Cơ Khí
Trung Đôi Trưởng: Hoàng Xuân Thủy

 1. Nguyễn Ngọc A
 2. Đào Vĩnh An
 3. Lê Tất Chánh
 4. Trần Ngọc Chiểu
 5. Phạm Đình Đức
 6. Nguyễn Ngọc Dzao
 7. Trần Việt Hùng
 8. Phạm Khắc Khiêm
 9. Vương Anh Kiệt
 10. Nguyễn Kim Hoàn Mỹ
 11. Đỗ Ngọc Nhẫn
 12. Đặng Đình Phú
 13. Nguyễn Văn Phước
 14. Lê Đăng Phương
 15. Nguyễn Minh Quân
 16. Nguyễn Quốc
 17. Huỳnh Văn Thắng
 18. Lê Tấn Thinh
 19. Lê Tường Thọ
 20. Hoàng Xuân Thủy
 21. Lê Văn Tư
 22. Nguyễn Văn Việt
 23. Văn Yn

Trung Đội 5 Cơ Khí
Trung Đội Trưởng: Nguyễn Thiết Cường

 1. Trần Anh
 2. Võ Triệu Ba
 3. Lê Đăng Bảo
 4. Nguyễn Xuân Chinh
 5. Nguyễn Thiết Cường
 6. Nguyễn Văn Dân
 7. Nguyễn Quang Điệp
 8. Huỳnh Hùng Hoàng
 9. Phó Phước Hồng
 10. Huỳnh Tấn Khen
 11. Vương Văn Khôi
 12. Lê Văn Liêm
 13. Lê Văn Liễu
 14. Nguyễn Tiến Lực
 15. Võ Thành Phố
 16. Nguyễn Túy Phương
 17. Trần Đằng Phương
 18. Nguyễn Văn Sinh
 19. Lai Vĩnh Thạnh
 20. Ngô Chí Thành
 21. Nguyễn Văn Thu
 22. Trần Thanh Tuyền

Trung Đội 6 Cơ Khí
Trung Đội Trưởng: Nguyễn Diệt

 1. Trần Trọng An
 2. Phú Hòa Ben
 3. Nguyễn Ngọc Chiếu
 4. Nguyễn Diệt
 5. Lê Nguyên Hảo
 6. Hồ Văn Hòa
 7. Nguyễn Hoạt
 8. Bùi Quốc Hưng
 9. Trịnh Đình Hưng
 10. Lê Văn Khá
 11. Vĩnh Lợi
 12. Nguyễn Văn Lý
 13. Nguyễn Hữu Minh
 14. Huỳnh Văn Trung Nguyên
 15. Phù Nỉ
 16. Huỳnh Phú Quốc
 17. Nguyễn Ngọc Sang
 18. Nguyễn Văn Sang
 19. Huỳnh Sanh
 20. Cao Hữu Síu
 21. Nguyễn Thanh Sơn
 22. Nguyễn Minh Tâm
 23. Châu Văn Thông